ثبت نام بیمه تکمیل درمان بازنشستگان سال 1398 - 1399

** پیرو مصوبه بند ۳ صورتجلسه ۳۰۱ کمیته رفاه مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۲ **

در قرارداد سال جاری 98-99 مبلغ حق بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان , مستمری بگیران , از کارافتادگان و وظيفه بگيران که مشمول دریافت کمک هزینه های رفاهی طبق دستورالعمل خدمات و تسهیلات رفاهی می شوند، حداکثر تا دو نفر برای هر خانواده ( فرد اصلی و يک نفر از افراد تحت تکفل ) توسط شرکت و از محل پرداختی های مصوب به آنان محاسبه و به شرکت بیمه گر مجری قرارداد درمان پرداخت گردد .

لذا, همکاران محترم بازنشسته , ازکارافتاده , مستمری بگير و وظيفه بگير فقط در صورتی که متقاضی بيمه ی تکميلي درمان برای نفرات بيشتری می باشند نسبت به تکمیل فرم ذیل اقدام فرمایید .

نام (*)
ورودی نامعتبر
نام خانوادگی (*)
ورودی نامعتبر
نام پدر (*)
ورودی نامعتبر
تاریخ تولد (*)
ورودی نامعتبرورودی نامعتبرورودی نامعتبر
شماره شناسنامه (*)
ورودی نامعتبر
کد ملی ده رقمی (*)
کد ملی وارد شده باید یک عدد 10 رقمی باشد.
جنسیت (*)
ورودی نامعتبر
وضعیت تاهل (*)
ورودی نامعتبر
شهرستان (*)
ورودی نامعتبر
شماره دفترچه بیمه (*)
ورودی نامعتبر
شماره حساب بانک رفاه (*)
ورودی نامعتبر
شماره کارت بانک رفاه (*)
شماره کارت باید یک عدد 16 رقمی باشد.
شماره تلفن ثابت (*)
ورودی نامعتبر
شماره تلفن همراه (*)
ورودی نامعتبر


ورودی نامعتبر
نام
ورودی نامعتبر
نام خانوادگی
ورودی نامعتبر
نام پدر
ورودی نامعتبر
تاریخ تولد
ورودی نامعتبرورودی نامعتبرورودی نامعتبر
شماره شناسنامه
ورودی نامعتبر
کد ملی ده رقمی
کد ملی وارد شده باید یک عدد 10 رقمی باشد.
جنسیت
ورودی نامعتبر
نسبت
ورودی نامعتبر
وضعیت تاهل
ورودی نامعتبر
شماره دفترچه بیمه
ورودی نامعتبر


ورودی نامعتبر
نام
ورودی نامعتبر
نام خانوادگی
ورودی نامعتبر
نام پدر
ورودی نامعتبر
تاریخ تولد
ورودی نامعتبرورودی نامعتبرورودی نامعتبر
شماره شناسنامه
ورودی نامعتبر
کد ملی ده رقمی
کد ملی وارد شده باید یک عدد 10 رقمی باشد.
جنسیت
ورودی نامعتبر
نسبت
ورودی نامعتبر
وضعیت تاهل
ورودی نامعتبر
شماره دفترچه بیمه
ورودی نامعتبر


ورودی نامعتبر
نام
ورودی نامعتبر
نام خانوادگی
ورودی نامعتبر
نام پدر
ورودی نامعتبر
تاریخ تولد
ورودی نامعتبرورودی نامعتبرورودی نامعتبر
شماره شناسنامه
ورودی نامعتبر
کد ملی ده رقمی
کد ملی وارد شده باید یک عدد 10 رقمی باشد.
جنسیت
ورودی نامعتبر
نسبت
ورودی نامعتبر
وضعیت تاهل
ورودی نامعتبر
شماره دفترچه بیمه
ورودی نامعتبر


ورودی نامعتبر
نام
ورودی نامعتبر
نام خانوادگی
ورودی نامعتبر
نام پدر
ورودی نامعتبر
تاریخ تولد
ورودی نامعتبرورودی نامعتبرورودی نامعتبر
شماره شناسنامه
ورودی نامعتبر
کد ملی ده رقمی
کد ملی وارد شده باید یک عدد 10 رقمی باشد.
جنسیت
ورودی نامعتبر
نسبت
ورودی نامعتبر
وضعیت تاهل
ورودی نامعتبر
شماره دفترچه بیمه
ورودی نامعتبر


ورودی نامعتبر
نام
ورودی نامعتبر
نام خانوادگی
ورودی نامعتبر
نام پدر
ورودی نامعتبر
تاریخ تولد
ورودی نامعتبرورودی نامعتبرورودی نامعتبر
شماره شناسنامه
ورودی نامعتبر
کد ملی ده رقمی
کد ملی وارد شده باید یک عدد 10 رقمی باشد.
جنسیت
ورودی نامعتبر
نسبت
ورودی نامعتبر
وضعیت تاهل
ورودی نامعتبر
شماره دفترچه بیمه
ورودی نامعتبر


ورودی نامعتبر
نام
ورودی نامعتبر
نام خانوادگی
ورودی نامعتبر
نام پدر
ورودی نامعتبر
تاریخ تولد
ورودی نامعتبرورودی نامعتبرورودی نامعتبر
شماره شناسنامه
ورودی نامعتبر
کد ملی ده رقمی
کد ملی وارد شده باید یک عدد 10 رقمی باشد.
جنسیت
ورودی نامعتبر
نسبت
ورودی نامعتبر
وضعیت تاهل
ورودی نامعتبر
شماره دفترچه بیمه
ورودی نامعتبر
   
پرداخت ها
تعداد افراد ثبت نامی (*)
ورودی نامعتبر
تعداد افراد ثبت نامی (غیر رایگان) (*)
ورودی نامعتبر
مبلغ کل (*)
ورودی نامعتبر
نوع پرداخت (*)
ورودی نامعتبر
...
تاریخ واریز وجه نقدی
ورودی نامعتبرورودی نامعتبرورودی نامعتبر
شماره پیگیری پرداخت نقدی
ورودی نامعتبر
اسکن رسید پرداخت در صورت پرداخت وجه نقدی به صورت اینترنتی اسکن آن را بارگزاری نمایید.
ورودی نامعتبر
تاریخ چک
ورودی نامعتبر
مبلغ چک
ورودی نامعتبر
شماره چک
ورودی نامعتبر
بانک چک
ورودی نامعتبر
تصویر امنیتی (*) تصویر امنیتی   بازآوری
ورودی نامعتبر