بازديد رئيس كل بيمه مركزي از خبرگزاري جمهوري اسلامي

رييس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران روز دوشنبه از خبرگزاري جمهوري اسلامي( ايرنا) بازديد و با مدير عامل اين خبرگزاري گفت و گو كرد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي بيمه مركزي، محمد ابراهيم امين در اين گفت و گو با تاكيد بر دشواري فعاليت‌هاي رسانه، گفت : رسانه ها هم اكنون جايگزين احزاب و نهادهاي مدني شده اند به طوري كه اين امر فعاليت رسانه ها را دگرگون كرده است.
محمدابراهيم امين افزود: كاركردهاي مذكور سبب شده تا رسانه ها كمتر تخصص گرا باشند و اين در حالي است كه در دنياي پيچيده امروزي دانش و تخصص براي دستيبابي به اهداف از اهميت زيادي برخوردار است.
امين با تاكيد بر اينكه صنعت بيمه مبتني بر دانش جهاني و صنعتي پيچيده است، اظهار داشت: پيچيدگي هاي صنعت بيمه به ميزاني است كه قضاوت در خصوص عملكرد آن را سخت و مشكل كرده است و اين كاركردهاي متنوع را نمي توان با برداشت هاي سطحي ارزيابي كرد.
وي با بيان اين نكته كه عملكرد ظاهري بيمه ها، ابزاري حمايتي است گفت: نمي توان بر اساس اين برداشت‌هاي سطحي كه تنها انباشت سرمايه ها را مي بيند و به تعهدات بيمه گران توجهي نمي كند به موضوع بيمه پرداخت.
رئيس كل بيمه مركزي با تاكيد بر اين موضوع كه بيمه تنها بخشي از اقتصاد است كه كاركرد آن پس از سالها نمود پيدامي كندگفت:صنعت بيمه در سال گذشته بطور مستقيم تنها در بخش بيمه هاي اتومبيل با ۱۷ ميليون نفر سر و كار داشته است و  عليرغم اين موضوع كه تعهدات بيمه اي اين جمعيت توسط صنعت بيمه كشور تعيين نمي شود توانسته است بدون تكيه بر منابع نفتي و مالياتي اين صنعت را پايدار نگهدارد.
وي  با بيان اينكه اين توانمندي در حالي اتفاق افتاده است كه  صنعت بيمه اختيار تعيين قيمت و ارزيابي ريسك را نيز بطور كامل در اختيار ندارد.
وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به مردمي بودن مجلس گفت نمايندگان مجلس بايد با ديد برنامه اي و كارشناسي به موضوعات بيمه اي نگاه كنند و از فعالان و كارشناسان بيمه اي براي تصميم گيري هاي خود استفاده كنند.
 محمد ابراهيم امين در ادامه با ارائه آمارهايي ازعمل به تعهدات در صنعت بيمه گفت پرداخت خسارت سالانه به۲۰ هزار كشته و۳۰۰ هزار مجروح از عهده هيچ دستگاه و نهادي برنمي آيد و اين صنعت براي تداوم اين خدمات بايد  بتواند در تصميم گيري ها نقش تاثير گذاري را ايفا كند.
وي با تاكيد بر اينكه با تضعيف بيمه ها، مردم تنها كساني هستند كه آسيب مي بينند گفت شركت هاي بيمه براي حمايت از  قربانيان حوادث ايجاد شده اند نه قانون گريزان و اگر بتوان نگاه خيريه را از صنعت بيمه اصلاح كرد،كاركردهاي صنعت بيمه بهتر و تاثير گذارتر خواهد بود.
وي با اشاره به انتظارات دولت، مجلس شوراي اسلامي و ديگر دستگاه ها از اين صنعت، از رسانه ها خواست تا با انتشار اطلاعات صحيح و درست، مردم را نسبت به عملكرد اين صنعت بخصوص درآمدها و هزينه ها آگاه سازند تا ديدگاهها نسبت به آن اصلاح شود.
مديرعامل خبرگزاري ايرنا هم در اين ديدار گفت: صنعت بيمه كشور مي تواند از ظرفيت ها و پتانسيل هاي موجود در ايرنا براي ارتقاي ضريب نفوذ بيمه و همچنين گسترش فرهنگ آن در كشور بهره گيري كند.
محمد خدادي با بيان آنكه خبرگزاري جمهوري اسلامي مي تواند در بحث افكارسنجي به دستگاه هاي مختلف كشور ياري برساند، اظهار داشت: گستره جغرافيايي داخلي و خارجي، سابقه ديرينه اين رسانه و وجود خبرنگاران باتجربه و ماهر ايرنا در شهرها و كشورهاي مختلف، اين امكان را به خبرگزاري جمهوري اسلامي مي دهد تا در بخش هاي مختلف از جمله افكارسنجي، بيمه مركزي را ياري نمايد.
وي با اشاره به اهميت افكارسنجي در هدايت و دستيابي وزارتخانه ها؛ دستگاهها و سازمان ها به اهداف مورد نظر خود، گفت: با وجودي كه افكارسنجي در دنيا نقش زيادي در رفع نقصان ها و نارسايي هاي موجود در بخش هاي مختلف دارد اما متاسفانه از اين ظرفيت در ايران بسيار كم بهره گيري شده و مي شود.
خدادي تاكيد كرد كه صنعت بيمه كشور مي تواند با بهره گيري از امكانات موجود در ايرنا، ديدگاههاي نامناسب نسبت به خدمات قابل ارايه از سوي صنعت بيمه را اصلاح كند.
مديرعامل ايرنا، تشكيل شورايي با هدف توليد محتوي در بخش هاي مختلف اقتصادي كشور را در حال حاضر ضروري دانست و افزود: هم اكنون بحران اصلي در بخش اقتصادي رسانه ها توليد محتواست زيرا با وجود نيروي انساني ماهر و متخصص در رسانه هاي كشور، توليد محتوي تنها با مشاركت كارشناسان دستگاهها ميسر مي گردد.