مصوبه شوراي عالي بيمه در خصوص فعاليت بيمه توسعه

شوراي عالي بيمه تعليق پروانه فعاليت بيمه توسعه در بيمه شخص ثالث را تا اطلاع ثانوي تمديد و پروانه فعاليت اين شركت در بيمه هاي عمر( زندگي ) را تعليق كرد

 به گزارش اداره كل روابط عمومي بيمه مركزي، در اجراي بخش پاياني مصوبه جلسه مورخ ۲۱/ ۱۲/ ۱۳۹۲ ، گزارش بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران از نتايج اقدامات انجام‌ شده شركت بيمه توسعه در جلسه مورخ ۳۰/ ۰۲/ ۱۳۹۳ شوراي عالي بيمه مطرح شد و اين شورا به استناد گزارش بيمه مركزي، با توجه به اينكه شركت بيمه توسعه به تكاليف مقرر در مصوبه شورا عمل نكرده و صرفاً مبلغ كمي از خسارات بيمه‌گذاران و زيان‌ديدگان شخص ثالث را به صورت نقدي پرداخت كرده و همچنين عوارض قانوني را نيز پرداخت ننموده است، مقرر نمود:
۱-   تعليق پروانه فعاليت شركت در رشته بيمه شخص ثالث تا زمان ارائه گزارش بيمه مركزي مبني بر اجراي تكاليف مقرر در مصوبه مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۲ شوراي‌عالي بيمه تمديد ‌گردد.
 
 ۲- به منظور جلوگيري از ايجاد تعهدات جديد و بلندمدت و با هدف حمايت از بيمه‌گذاران خرد، پروانه فعاليت اين شركت در مجموع رشته‌هاي بيمه عمر (زندگي) نيز تا زمان ارائه گزارش بيمه مركزي مبني بر اجراي تكاليف مقرر در مصوبه مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۲ شوراي‌عالي بيمه تعليق گردد.
 
 ۳- بيمه مركزي مي‌تواند از پرداخت خسارات مربوط به سهميه اتكايي اجباري بيمه‌نامه‌هاي صادره طي دوره تعليق فعاليت خودداري نمايد.