سامانه يكپارچة رسيدگي به شكايات بيمه گذاران عملياتي شد

بيمه مركزي در راستاي افزايش ضريب رضايت بيمه گذاران و تسريع و تسهيل روند رسيدگي به شكايات مردمي، نسبت به راه اندازي سامانه اي يكپارچه براي بررسي اين امور اقدام كرده است.

به گزارش اداره كل روابط عمومي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، اين سامانة يكپارچه غير از كاهش ميزان سردرگمي بيمه گذاران، از آمار مراجعه حضوري شهروندان خواهد كاست.
براي درج شكايت در سامانه ياد شده، ثبت اطلاعاتي از قبيل كد ملي، تاريخ تولد، شماره پرونده خسارت، شماره بيمه نامه، نشاني و شماره تلفن همراه الزامي است. به اين ترتيب كه شاكي در مرحله ثبت نهايي شكايت با انتخاب گزينه "ارجاع شكايت به بيمه مركزي" كد رهگيري دريافت و همزمان پيامك تاييد ثبت شكايت به تلفن همراه وي ارسال مي شود. بديهي است كه پس از مدتي شاكي مي تواند با مراجعه به همين سامانه و وارد كردن كد رهگيري از پيگيري ها و نتيجه آن آگاه شود.
شايان ذكر است در اين سامانه كه از ابتداي خرداد سال جاري عملياتي شده، گزارش شكايات شركت هاي بيمه و رشته بيمه اي هر ماه بر روي وب سايت بيمه مركزي به نشاني www.centinsur.ir  قرار مي گيرد و بيمه گذاران مي توانند از نحوه عملكرد شركت بيمه مطلع شده و نسبت به انتخاب شركت بيمه برتر اقدام كنند.