بیمه حوادث

اين بيمه نامه به دو صورت انفرادي و گروهي ارائه مي شود .حادثه موضوع اين بيمه نامه عبارت است از هر واقعه ناگهاني ناشي از يك عامل خارجي كه بدون قصد و اراده بيمه شده بروز كرده و منجر به جرح ، نقض عضو ، از كار افتادگي و يا فوت بيمه شده شود .

پوشش هاي بيمه نامه حوادث :

1-فوت :در صورتيكه بيمه شده به علت وقوع يكي از حوادث مشمول بيمه فوت نمايد شركت بيمه متعهد است سرمايه بيمه را طبق شرايط مندرج در بيمه نامه به ذينفع بپردازد .

2-نقص عضو و از كار افتادگي دائم كلي :در صورتيكه بيمه شده به علت وقوع يكي از حوادث مشمول بيمه دچار نقص عضو و يا از كار افتادگي دائم و كلي شود شركت بيمه متعهد است معادل صد در صد سرمايه بيمه را به بيمه شده بپردازد.مواردي كه نقص عضو و يا از كار افتادگي دائم و كلي محسوب ميشود در شرايط عمومي بيمه نامه حوادث درج گرديده است .

3-نقص عضو و از كار افتادگي دائم و جزئي :در صورتيكه بيمه شده به علت وقوع يكي از حوادث مشمول بيمه دچار نقص عضو و از كار افتادگي دائم و جزئي شود شركت بيمه متعهداست معادل درصدي از سرمايه بيمه را به بيمه شده بپردازد .ميزان حداكثر درصد غرامت تعيين شده براي هر عضو بدن در جدولي در شرايط عمومي بيمه نامه حوادث درج گرديده است .

4-هزينه پزشكي :در صورتيكه بيمه شده به علت وقوع يكي ازحوادث مشمول بيمه مصدوم شود شركت بيمه متعهد است هزينه هاي درمان وي را بپردازد. هزينه هاي پزشكي قابل پرداخت توسط بيمه گر عبارت است از مبلغ مندرج در صورتحساب درماني بيمه شده و يا حدكثر هزينه پزشكي مورد تعهد بيمه گر هر كدام كمتر باشد .

موارد تاثيرگذار در نرخ و شرايط بيمه نامه حوادث :

مهمترين عامل در تعيين نرخ حق بيمه و شرايط بيمه نامه ، شغل متقاضي بيمه نامه مي باشد. از ديگر عوامل موثر در تعيين نرخ و شرايط بيمه نامه اموري است كه متقاضي بيمه به طور مستمر به آنها مي پردازد ، مانندانجام ورزشهاي حرفه اي و يا تيمي و يا استفاده از وسايل پر خطر مانند هدايت موتور سيكلت . بيمه حوادث را مي توان به صورت طرح هاي خاص و نيز به صورت گروهي ارائه نمود.

استثنائات در بيمه حوادث

در بيمه نامه حوادث نيز مانند ساير بيمه نامه ها مواردي هست كه تحقق خطرات ناشي از آنها تحت پوشش نبوده و از شمول تعهدات بيمه گر خارج مي باشد،اين موارد تحت عنوان استثنائات به شرح زير مي باشد .

استثنائات:

1- خود كشي و يا اقدام به آن .

2- صدمات بدني كه بيمه شده عمدا موجب آن شده باشد .

3- مستي واستعمال هرگونه مواد مخدر و مصرف داروهاي محرك بدون تجويز پزشك .

4- ارتكاب به اعمال مجرمانه اعم از : مباشرت ، مشاركت و معاونت در آن .

5- هر گونه ديسك و يا فتق .

6 - بيماري و يا ابتلا به جنون مگر آنكه ابتلا ناشي از تحقق خطرات موضوع بيمه نامه باشد .

7 - فوت به علت حادثه عمدي از طرف ذينفع اعم از مباشرت ، مشاركت و معاونت در آن . در اين حالت بيمه گر فقط متعهد به پرداخت سهم ساير افراد ذينفع خواهد بود .

8- خسارات ناشي از زمين لرزه ، سيل و طوفان ، آتشفشان ، فعل و انفعالات هسته اي ، جنــگ ، شورش ، انقلاب ، بلوا ، اعتصاب ، اقيام ، آشوب ، كودتا ، اقدامات احتياطي مقامات نظامي و انتظامي ، انفــجار بمب ، و هر گونه اقدام تروريستي و عملكرد ناشي از ادوات جنگي مگر اينكه در بيمه نامه به صورت ديگري توافق شده باشد .