بیمه درمان گروهی

دريافت نرم افزار بيمه درمان

كاركنان موسسات اعم از بازرگاني ، صنعتي ، توليدي و خدماتي بايد طبق قانون تحت پوشش يكي از سازمان هاي بيمه مانند سازمان تامين اجتمــاعي ، خدمات درماني ، نيــرو هاي مسلح و ......قرار گيرند . اين سازمان ها هزينه هاي بستري در بيمــارستان و هــزينه هــاي پارا كلينيكي ( غير بستري ) و ساير خدمات درمانــي همچــون ويزيت ، دارو آزمايش و ............. را طبق تعرفه هاي خود كه به مراتب كمتر از تعــرفه هايــي است كه بيمارستان ها ،كيلينيك ها ومراكز تشخيصي و درمان آن را اعمال مي نمايد جبران مي كنند . اين تفاوت تعرفه باعث شده است كه بخش اعظم هزينه ها خصوصا هـزينه هاي بيمارستاني را شخص بيمه شده متحمل شود . بدين جهت شركت هاي بيــمه بازرگاني براي آن بخش از هـزينه هايي كه بيـمه گر اوليه جبران نمي كند و بار آن بر دوش بيمار مي باشد بيمه مازاد درمان يا بيمه درمان تكميلي را عرضه مي كنند .

كار فرمايان و مديران شركت ها و موسسات مي توانند اين بيمه نامه را براي كاركنان خود خريداري نمايند .

گروه هاي واجد شرايط دريافت بيمه درمان گروهي .

گروه هايي مي توانند تحت پوشش قرار گيرند كه واجد شرايط مندرج زير باشند .

1-گروه براي هدفي به جز استفاده از مزاياي بيمه درمان تكميلي تشكيل شده باشد .

2-گروه بيمه گر اوليه داشته باشد .

3-حداقل 70 درصد اعضاي گروه بر اساس ليست پرداخت حق بيمه به بيمه گر اوليه متقاضي بيمه باشند .

4-گروه مدارك و مستنداتي از قبيل پروانه فعاليت ،مجوز كسب و كار و ............ از سوي مراجع صلاحيت دار داشته باشد .

پوششهاي بيمه درمان.

1-جبران هزينه هاي بستري در بيمارستان جهت درمان طبي ، جراحي هاي عمومي و تخصصي

2-جبران هزينه هاي زايمان شامل زايمان طبيعي و سزارين و كور تاژ تشخيصي

3-جبران هزينه هاي پاراكلينيكي شامل: سونو گرافي ، ماموگرافي ، راديو تراپي ، انواع اسكن ، انواع سيتي اسكن ، ام- ار-آي ، اكوكارديو گرافي ، تست ورزش ، نوار غضله ، نوار عصب ، نوار مغز و آنژيو گرافي چشم .

4-جبران هزينه هاي جراحي هاي سرپايي شامل: شكستگي ها ،گچ گيري ، ختنه ، بخيه ،كرايو تراپي ، اكسيزيون ليپوم ، تخليه كيست و ليزر درماني .

5-جبران هزينه هاي رفع عيوب انكساري چشم .

6-جبران هزينه هاي سرويس دهي آمبولانس .

7-جبران هزينه هاي دارو ، ويزيت ،آزمايش و راديولوژي .

8-ساير .

 

استثنائات در بيمه درمان .

در بيمه درمان تكميلي مواردي هست كه جبران هزينه هاي درمان و معالجه آنها در تعهد بيمه گر نبوده و به عبارت ديگر از شمول تعهدات بيمه گر خارج مي باشد ،اين موارد تحت عنوان استثنائات به شرح زير است .

1-جبران هزينه هاي درمان افرادي كه در هنگام انعقاد قرارداد از كار افتاده كامل و دائم باشند .

2-جبران هزينه هاي درمان افرادي كه در هنگام انعقاد قرارد اد مجنون باشند .

3-جبران هزينه هاي درمان عيوب مادرزادي .

4- جبران هزينه هاي اعمال جراحي كه به منظور زيبايي انجام گيرد، مگر اينكه ناشي از وقوع حوادث تحت پوشش در مدت قرارداد باشد .

5-جبران هزينه هاي سقط جنين، مگر در موارد ضروري با تشخيص پزشك معالج و تاييد پزشك معتمد بيمه گر.

6-جبران هزينه هاي عقيم سازي و درمان نازايي، مگر بستن لوله هاي رحم آنهم به عنوان عمل دوم توام با عمل ديگر بنا بر ضرورت و تشخيص پزشك معالج بيمه شده مشروط بر اينكه در عمل اول شكم باز شده و عمل در تعهد بيمه گر باشد .

7-جبران هزينه هاي درمان ايدز ، بيماري هاي فراگير ، ترك اعتياد ، چك آپ ، خودكشي ، قتل و جنايت ، حوادث طبيعي مانند: زلزله ، سيل ،آتشفشان .

8-جبران هزينه هاي مربوط به تهيه لوازم آرايش ، لوازم بهداشتي و متفرقه در بيمارستان از قبيل: شير خشك ، صابون ، شامپو، خمير دندان ، جوراب واريس ، شكم بند ، عينك ، عصا و نظاير آن .

9-جبران هزينه هاي درمان بيماري ها و صدمات ناشي از جنگ ، شورش ، اغتشاش ، بلوا ، آشوب ، اعتصاب ، قيام ،كودتا ، حكومت نضامي و اقدامات احتياطي مقامات نظامي و انتظامي و فعل انفعالات هسته اي و شيميايي و ميكروبي ناشي از جنگ .

دريافت نرم افزار بيمه درمان