بيمه هاي بدنه

دريافت فرم پيشنهاد بيمه نامه

 • خسارت ها و هزينه تحت پوشش بيمه بدنه
  • حادثه: خسارتي که از برخورد موضوع بيمه با يک جسم ثابت يا متحرک يا برخورد اجسام ديگر به موضوع بيمه و يا واژگون و سقوط موضوع بيمه يا چنانچه در حين حرکت، اجزا و يا محصولات موضوع بيمه به آن برخورد نمايد و موجب بروز خسارت شود.
  • آتش سوزي: خسارتي که در اثر آتش سوزي، صاعقه و يا انفجار به موضوع بيمه و يا لوازم يدکي اصلي همراه آن وارد گردد.
  • سرقت کلي: در صورتي که موضوع بيمه دزديده شود و يا در اثر عمل دزدي يا شروع به دزدي به وسيله نقليه و يا وسايل اضافي آن خسارت وارد شود.
  • خسارتي که در جريان نجات و يا انتقال موضوع بيمه خسارت ديده به آن وارد شود.
  • خسارت باطري و لاستيکهاي چرخ موضوع بيمه در اثر هر يک از خطرات بيمه شده تا پنجاه درصد قيمت نو قابل پرداخت است.
 • پوشش اضافي - هزينه هاي قابل تامين

هزينه‌هاي متعارفي که بيمه‌گذار براي نجات موضوع بيمه خسارت ديده و جلوگيري از توسعه خسارت و نيز انتقال موضوع بيمه خسارت ديده به نزديک‌ترين محل مناسب براي تعمير آن پرداخت مي‌نمايد حداکثر تا بيست درصد کل خسارت وارده قابل جبران خواهد بود.

 • خسارت هاي مستثني شده يا غير قابل جبران
  • خسارتهاي ناشي از سيل، زلزله و آتشفشان.
  • خسارتهايي که به علت استفاده از موضوع بيمه در مسابقه اتومبيل راني يا آزمايش سرعت به آن وارد شود.
  • خسارتهاي وارد به موضوع بيمه به علت حمل مواد منفجره، سريع الاشتعال و يا اسيدي مگر آن که موضوع بيمه مخصوص حمل آن باشد.
  • خسارتهاي وارده بر اثر پاشيده شدن رنگ، اسيد و ساير مواد شيميايي روي بدنه موضوع بيمه مگر آنکه ناشي از حوادث تحت پوشش بيمه باشد.
  • خسارت ناشي از سرقت لوازم و قطعات موضوع بيمه پس از وقوع حادثه.
  • خسارت ناشي از کشيدن ميخ و ساير اشياء مشابه روي بدنه موضوع بيمه.
  • کاهش ارزش موضوع بيمه حتي اگر در اثر وقوع خطرات بيمه شده باشد.
 • غير قابل پوشش - خسارت هاي غير قابل جبران يا خسارت هايي که از تعهد بيمه گر خارج است
  • خسارتهاي ناشي از جنگ، شورش، اعتصاب و يا تهاجم
  • خسارتهاي مستقيم و غير مستقيم ناشي از انفجارهاي هسته اي
  • خسارتهايي که عمداً توسط بيمه‌گذار، ذينفع و يا راننده موضوع بيمه به آن وارد مي‌شود.
  • خسارتهاي وارده به موضوع بيمه حين گريز از تعقيب مقامات انتظامي مگر آن‌که عمل گريز توسط متصرفين غير قانوني باشد.
  • در صورتيکه راننده موضوع بيمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهينامه رانندگي باشد يا گواهينامه رانندگي وي باطل شده باشد و يا مطابق مقررات راهنمايي و رانندگي گواهينامه راننده براي رانندگي موضوع بيمه متناسب نباشد. اتمام اعتبار گواهينامه در حکم بطلان آن نيست.
  • خسارتهاي ناشي از حوادثي که طبق گزارش مقامات ذيصلاح به علت مصرف مشروبات الکلي و يا استعمال مواد مخدر و يا روان گردان توسط راننده موضوع بيمه بوجود آمده باشد.
  • خسارت ناشي از بکسل کردن وسيله نقليه ديگر مگر آنکه موضوع بيمه مخصوص و جاز به انجام اين کار باشد و اصول و مقررات ايمني را رعايت کرده باشد.
 • پوششهاي تکميلي در بيمه بدنه
  • سرقت در جا لوازم و قطعات وسايل نقليه مورد بيمه :چنانچه لوازم اتومبيل(بدون سرقت کلي خود اتومبيل)در حال توقف دزديده شود پوشش خطرات اصلي قابل جبران نمي باشد در اين صورت بيمه گذار ميتواند هنگام صدور بيمه نامه در خواست پوشش سرقت در جا براي لوازم معيني مانند(رايو - پخش،رينگ و لاستيک،آينه هاي بغل و ...) را بنمايد که پس از بازديد کارشناس با پرداخت حق بيمه بسيار جزيي قطعات مورد نظر را پوشش بيمه سرقت درجا قرار دهد لازم بذکر است ارزش آنچه تحت اين عنوان قابل بيمه کردن است در مجموع از 20% ارزش وسيله نقليه مورد بيمه تجاوز نخواهد کرد و حق بيمه مربوطه 3% ارزش کل قطعات و لوازم مورد تأييد کارشناس بازديد اوليه و توافق بيمه گر وبيمه گذار ميباشد.
  • غرامت عدم استفاده از وسيله نقليه در ايام تعميرات:هرگاه در اثر حادثه مورد بيمه جهت تعمير براي مدتي قابل استفاده نباشد و در تعميرگاه متوقف باشد روزانه مبالغي به عنوان هزينه اياب و ذهاب به بيمه گذار پرداخت ميگردد در صورت خريد اين پوشش حداکثر تعهد بيمه گر براي مدت 30 روز عدم استفاده از وسيله نقليه خواهد بود که به ازاي هر روز 20.000 ريال ميباشد و سه روز اول آن به عنوان فرانشيز کسر خواهد گرديد مشروط به اينکه جمع کل غرامت بابت ايام عدم امکان استفاده از اتومبيل از 20% مبلغ خسارت برآورده شده تجاوز نکند،مدت عدم استفاده از اتومبيل جهت تعمير در تعميرگاه توسط کارشناس خسارت شرکت تعيين ميشود.
  • شکست شيشه هاي وسيله نقليه مورد بيمه به تنهايي و به عللي غير از حوادث مورد تعهد بيمه گر:با درخواست بيمه گذار و پرداخت حق بيمه جزيي شکست به تنهايي و به غير از خطرات اصلي مانند شکست (بواسطه تغيير دما و يا متراکم شدن هوا در داخل وسيله نقليه) تحت پوشش خطرات تکميلي بوده و قابل جبران مي باشد، خسارت قابل پرداخت ارزش روز شيشه و هزينه نصب آن پس از کسر 10% به عنوان فرانشيز خواهد بود و حق بيمه آن 5% حق بيمه سالانه
  • نوسانات قيمت :افزايش ارزش وسايل نقليه مورد بيمه به علت نوسانات قيمت مشروط بر اينکه وسيله نقيله هنگام صدور بيمه نامه به ارزش واقعي روز بيمه شده باشد مي تواند تا ميزان 25% ارزش روز بيمه در تاريخ شروع بيمه نامه و در طول مدت قرارداد مورد قبول قرار گيرد. بديهي است افزايش ارزش وسيله نقليه مورد بيمه به علت نوسانات قيمت فقط در خسارت هاي جزيي و حداکثر تا مبلغ 10.000.000 ريال قابل پرداخت مي باشد، حق بيمه مربوطه برابر 5% حق بيمه سالانه بيمه بدنه تعيين و محاسبه مي گردد.
  • بلاياي طبيعي (سيل - زلزله - آتشفشان ) :مطابق ماده پنجم بند 2 شرايط عمومي بيمه نامه خطرات طبيعي مانند زمين لرزه، سيل، آتشفشان از خطرات مورد تعهد بيمه گر مستثني گرديده ولي برابر با موافقت هييت مديره محترم شرکت مقرر گرديد از تاريخ 07/09/77 پوشش مذکور در تعهدات بيمه گر قرار گيرد. حق بيمه مربوطه 5% حق بيمه سالانه بيمه نامه بدنه اتومبيل تعيين و محاسبه مي گردد.
  • خطرات تبعي (رنگ - مواد شيميايي - اسيد پاشي) :از آنجاکه خطرات و خسارات ناشي از پاشيدن اسيد، رنگ و ساير مواد شيميايي بر روي خودرو مشمول بند 1 ماده پنجم شرايط عمومي بيمه نامه بدنه نمي گردد ولي طبق موافقت هييت مديره محترم شرکت مقرر گرديد از تاريخ 07/09/77مي توان خطرات مذبور را با دريافت 5% حق بيمه سالانه تحت پوشش قرار داد
  • سرقت کلي قطعات
  • خسارت ناشي از کشيدن ميخ و ساير اشيا مشابه بر روي بدنه خودرو

 

شرايط عمومي يا متن بيمه نامه در واقع مفاد قرارداد فيمابين بيمه گر و بيمه گذار بوده که به امضاي بيمه گر رسيده و تحويل بيمه گذار مي گردد.کليه جزئيات بيمه نامه به مانند پوششها،استثنائات،وظايف و تعهدات بيمه گر و بيمه گذار،مهلت اعلام خسارت،مرجع حل اختلاف و ساير موارد در آن درج گرديده است.شرايط عمومي بسته به نوع بيمه نامه صادره مي تواند يک يا چندين صفحه باشد و همچنين شرايط عمومي در هرنوع بيمه نامه ثابت مي باشد.

دريافت فرم پيشنهاد بيمه نامه