بيمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی در قبال اشخاص ثالث

دراین بیمه نامه ، مسئولیت مدنی بیمه گذار در برابر اشخاص ثالث بیمه می گردد. بدین معنی که چنانچه در جریان عملیات ساختمانی شامل تخریب، خاکبرداری، گودبرداری، پی کنی، و مراحل احداث بنای جدید، خسارات جانی به اشخاص ثالث و مالی به اموال اشخاص ثالث وارد آید بیمه گر با رعایت شرایط بیمه نامه از عهده جبران خسارت بر خواهد آمد.
پوشش های بیمه نامه:
- خسارت مالی به اموال اشخاص ثالث
- غرامت ناشی از فوت
- غرامت ناشی از نقص عضو
- هزینه های پزشکی

همچنین خسارات زیر را نیز تحت پوشش قرار میدهد:

  • نشت و ترک خوردگی ساختمانهای مجاور در اثر تخریب و گودبرداری ساختمان مورد احداث.
  • ریزش ساختمانهای مجاور در اثر گودبرداری
  • خسارات مالی وارد به اثاثیه و تأسیسات ساختمانهای مجاور در اثر ریزش
  • خسارات به خیابان و پیاده رو و اموال عمومی از جمله فضای سبز
  • خسارات وارد به تأسیسات تحت الارضی شامل خطوط انتقال آب گاز و تلفن
  • خسارات وارد به خودروهای عبوری و یا پارک شده در محیط اطراف پروژه در اثر پرتاب مصالح ساختمانی
  • خسارات جانی شامل فوت و نقص عضو و هزینه های پزشکی همسایگان (ساکنین ساختمانهای مجاور)
  • خسارات جانی برای عابرین در اثر سقوط و پرتاپ مصالح ساختمانی
  • خسارات جانی افراد ثالث که وارد محوطه ساختمان مورد بیمه می گردند
  • خسارات ناشی از دپو مصالح در خیابان و پیاده رو


مثال 1 : در حین عملیات گود برداری و به جهت عدم نصب به موقع علائم هشدار دهنده، اتومبیلی با چند سرنشین در قسمت گود برداری شده سقوط می نمایند. در این حالت خسارات جانی وارده به راننده و سرنشینان اتومبیل مانند غرامت فوت و نقص عضو و هزینه های پزشکی و همچنین خسارات مالی وارده به خود اتومبیل تا سقف 500.000.000 ریال در هر حادثه توسط بیمه ایران به زیاندیدگان و یا ذینفعان آنان پرداخت می گردد.
مثال 2 : در زمان نصب اسکلت و بر اثر رها شدن قطعه فلزی و یا شئ دیگری به روی اتومبیل های در حال تردد و یا پارک شده در خیابان های اطراف پروژه ، قطعأ بروز خسارات جانی و مالی اجتناب ناپذیر است. جایگزین نمودن اتومبیل آسیب دیده و یا تعمیر صدمات وارده به اتومبیل و اموال موجود در داخل اتومبیل و همچنین پرداخت غرامت ناشی از فوت و یا نقص عضو ویا تامین هزینه های پزشکی از محل این بیمه نامه امکان پذیر است.